Полікультурна освіта

покликана підтримувати різноманіття великих і малих націй в умовах глобалізації сучасного миру. Вона є засобом збереження й розвитку етнічних культур, включення цінностей етнічних культур у практику виховання й навчання й тим самим вирішення актуальних проблем педагогіки. Полікультуралізм в освіті допомагає звернути різноманітність суспільства в корисний фактор його розвитку, забезпечує більш швидку адаптацію людини до мінливих умов існування, допомагає йому сформувати більш багатогранну картину світу.

Наш світ усе більше стає глобальним, взаємозалежним. І, як показують останні події, будь-яке невміння зрозуміти одне одного, домовитися, нетолерантне ставлення до народів-сусідів може стати причиною трагедії. Щоб нас розуміли, треба вміти розуміти інших.

А навчати цього треба змалечку

Виховання дошкільників

у полікультурному середовищі

Не можна любити інші народи, якщо ти не любиш власний на­род. Не можна порозумітися з жителями далеких країн, якщо не знаєш і не розумієш культуру, риси ментальності, традиції най­ближчих країн-сусідів, байдуже ставишся до їхніх історичних цін­ностей. Усвідомлюючи відповідальність за виховання висококуль­турного, духовного покоління, що матиме глибокі патріотичні переконання і разом з тим вивчатиме, цінуватиме й поважатиме іс­торію та культуру інших народів, педагоги нашого дошкільного за­кладу розробили освітній проект «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі».

Завдання та підходи до полікультурного виховання дошкільників

Однією зі складових усебічного розвитку дітей є їх полікультурна освіченість, що передбачає глибоке усвідомлення і цінування як національної культури, її духовних і матеріальних цінностей, так і світових культурних надбань. Адже саме це дає змогу відчути національну ідентичність та усвідомити рідну культуру як невід'ємну частину культури загальнолюдської

Полікультурна педагогіка — порівняно молода галузь науко­вого знання, яка привертає увагу не лише фахівців, а й ши­роких суспільних кіл, оскільки є досить адекватною педагогічною реакцією на такі гострі проблеми, як глобалізація в сучасному сві­ті, міжособові, міжгрупові й міжетнічні конфлікти, різні дискримі­наційні явища, класові, політичні й релігійні протиріччя. Розвиток цього напряму сучасної педагогічної науки й освітньої практики обумовлений самою суттю процесів демократизації і гуманізації со­ціального життя, прагненням створити суспільство, в якому культи­вуються шанобливе ставлення до особистості, захист гідності й прав кожної людини.
Полікультурний розвиток — складова формування світогляду людини, що передбачає:
• виховання відкритої особистості, що розуміє і приймає по­зицію іншої людини при спілкуванні з різними культурами;
• формування ціннісного ставлення до свого народу та ін­ших народів за допомогою доступних дитячому розумінню засобів матеріальної і духовної культури.

Шляхи формування культурної освіченості дітей

Для того щоб культура чинила ефективний вплив на духовний, моральний розвиток особистості, а особа відчувала потребу в іс­тинній культурі, в оволодінні її цінностями, необхідно сформувати І основу, фундамент для відтворення культури, що потребує глибоко­го знання фольклору, традицій і обрядів. Якими саме можуть бути практичні кроки в цьому напрямі? Насамперед, це:
• вивчення культури свого народу;
• інтеріоризація культури;
• порівняння рідної культури з культурами інших народів;
• розвиток культури міжнаціонального спілкування;
• інтеграція у світову і національну культуру.

Для того щоб надбання культури були прийняті особистістю, недостатньо усвідомлення нею їх необхідності. Цінність набуває спонукальної сили мотиву діяльнос­ті лише тоді, коли вона стала об'єктом потреби особистості, тобто за умови спрацювання механізму інтеріоризації. У випадку, коли цінність-потреба ста­ла моментом внутрішнього існування] дитина може чітко сформулювати цілі власної діяльності, знайти ефективні засоби їх реалізації, своєчасний контроль, оцінку і корегування своїх дій.

Завдання та підходи до полікультурного виховання дошкільників

Завданнями комплексної освітньої роботи з дошкільниками є:

• збагачення уявлень про народні традиції;
• формування інтересу та ціннісного ставлення до культури рідного та інших народів;
• розвиток моральних почуттів у дошкільників, зокрема толерантності.

Педагогічна технологія залучення дошкільників до народної творчості та виховання у них моральних якостей будувалася на основі таких підходів:

• залучення дітей до різноманітних видів діяльності — сп ціально організоване спілкування, пізнавальна, музична, театральна, рухова, образотворча (зокрема, декоративно- прикладна) діяльність;
• інтеграція різних видів мистецтв (музичного, танцюв ного, усної народної творчості, драматизації);
• організація взаємодії а системі «педагог — дитина — батько»;
• здійснення виховної роботи на основі народної культури;
• забезпечення активності дітей на всіх етапах розвитку моральних почуттів.

Про успішність полікультурного виховання дітей свідчать такі показники:

• правильність і повнота уявлень про рідну країну, свою на­ціональну приналежність, традиції.
• наявність інтересу до народних традицій і фольклору;
• прояв на цій основі ціннісних ідеалів, гуманних почуттів, морального ставлення до навколишнього світу й оточення.

З метою формування лолерантності у дошкільників вихователі всіх вікових груп проводять різні види діяльності : тематичні заняття, сюжетно-рольові ігри, ігри-заняття, розваги.

8 листопада 2016 року в Одеському дошкільному навчальному закладі №145 пройшов конкурс дитячої творчості серед вихованців старшої та середніх груп «Осіння мандала». Метою конкурсу було формування знань дітей про Україну, розвиток творчої уваги та креативності; виховання толерантного ставлення до культурних звичаїв та оберегів різних країн.

Організація художньо-естетичної діяльності з елементами самостійної творчості дає змогу дитині виявити своє розуміння довкілля, своє ставлення до нього. А також сприяє розвитку потенційних можливостей кожної дитини, формуванню творчих здібностей.

Вихованці закладу із задоволенням прослухали цікаву інформацію про історію мандал, роздивилися ілюстрації та отримали справжнє задоволення від роботи з природним матеріалом.

Всі учасники конкурсу отримали позитивні емоції, гарний настрій та бажання проявляти творчість через художню діяльність.

/Files/images/DSC04815.JPG

/Files/images/DSC04790.JPG

/Files/images/DSC04795.JPG

/Files/images/DSC04804.JPG

/Files/images/DSC04801.JPG

/Files/images/DSC04818.JPG

/Files/images/DSC04803.JPG

10 лютого 2016 року в Одеському ДНЗ "Ясла-садок" №145 пройшло гра-заняття для дітей старшого дошкільного віку присвячена Дню Святого Валентина. Це відносно нове свято для нас, яке прийшло з іншої культури надзвичайно цікаве малюкам.

Метою даного заняття є виховання любові до рідних та близьких, повагу до оточуючих людей, товариські і дружні почуття. Вчити дітей оцінювати вчинки товаришів. Формувати у дітей явлення про те, що добра, чуйна людина завжди прийде на допомогу товаришу. Участь дітей у різних видах діяльності сприяє розвитку інтелектуальної сфери особистості, образного мислення, уяви, здатності до переживання естетичних емоцій. За посередництвом дорослого дитина формує власне уявлення про оточуючий світ та відображає його у своїй творчості.

/Files/images/DSC02715.JPG

/Files/images/DSC02725.JPG

/Files/images/DSC02728.JPG

/Files/images/DSC02742.JPG

/Files/images/DSC02750.JPG

/Files/images/DSC02763.JPG

Тиждень знайомства з країнами світу


Група раннього віку№1 - Країна - Україна

/Files/images/DSC07248а.jpg

Молодша група №3 - Країна - Великобританія

/Files/images/DSC07488.JPG

Середня група №2 - Країна - Єгипет

/Files/images/DSC07218.JPG

/Files/images/DSC07221.JPG

/Files/images/DSC07224.JPG

/Files/images/DSC07229.JPG

Середня група №5 - Країна - Індія

/Files/images/DSC07266.JPG

В рамках проведення Тижня знайомства з культурами народів світу дошкільникі старших груп презентували свої проекти: Китай та Італія. Діти старшої групи №4 із задоволенням вивчали традиції китайського чаювання, хлопчики демонстрували східні єдиноборства. В старшій групі №6 "відкрилась" справжня італійська піцерія!

Старша група №6 - Країна - Італія

/Files/images/аа10.JPG

/Files/images/аа11.JPG

/Files/images/аа12.JPG

/Files/images/аа13.JPG

/Files/images/аа14.JPG

/Files/images/аа9.JPG

Старша група №4 - Країна - Китай

/Files/images/DSC07316а.jpg

/Files/images/аа3.JPG

/Files/images/аа4.JPG

/Files/images/аа7.JPG

/Files/images/6.jpg

Закінчився Тиждень знайомства з культурами народів світу розвагою "Ми - діти світу", у якій взяли участь вихованці усіх груп дошкільного закладу.

/Files/images/DSC07525.JPG

Пасхальний квест для дітей старшого дошкільного віку

/Files/images/Презентация Microsoft Office PowerPoint.jpg

/Files/images/DSC08517.JPG

/Files/images/DSC08560.JPG

/Files/images/DSC08531.JPG

/Files/images/DSC08538.JPG

/Files/images/DSC08544.JPG

/Files/images/DSC08583.JPG

/Files/images/DSC08592.JPG

/Files/images/DSC08602.JPG

17 грудня 2014 року пройшло гра-заняття "Лускунчик для Марі" для дітей старшого дошкільного віку. Наближення новорічних свят пробуджує у дітей та дорослих відчуття очікування казки. Саме за допомогою казки педагог має змогу залучити дошкільнят до творчості , звичаям та традиціям інших народів.

Гра-заняття "Лускунчик для Марі спрямоване на ознайомлення дошкільників з традиційним елементом різдвяних прикрас будинків у країнах Європи - лялькою "лускунчик", зі змістом та персонажами казки Е. Т. Гофмана "Лускунчик"ю Діти із задоволенням слухали музику із одноіменного балету П. І. Чайковського: хлопчики крокували під "Марш солдатиків", а дівчатка кружлями під музичний твір "Вальс квітів". Проводила заняття вихователь старшої групи №6 Козлюк Наталія Валеріївна.

Закінчилось заняття веселою грою "Збери горішки для Лускунчика" та виставкою дитячих робіт - розфарбовування готових форм традиційними для ляльки кольорами.

Емоційна єдність слова, образу та звука сприяє творчому розвитку дошкільників та формуванню позитивного світогляду.

/Files/images/DSC05817.JPG

/Files/images/DSC05669.JPG

/Files/images/DSC05737и.jpg

/Files/images/DSC05751.JPG

/Files/images/DSC05761.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1523

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.